• Właścicielem praw autorskich programu Morfeusz 2 jest Instytut Podstaw Informatyki PAN.
  • Autorami i właścicielami praw autorskich danych fleksyjnych SGJP są Zygmunt Saloni, Włodzimierz Gruszczyński, Marcin Woliński, Robert Wołosz i Danuta Skowrońska.
  • Właścicielem praw autorskich danych fleksyjnych Polimorf jest Instytut Podstaw Informatyki PAN.

Program i zawarte w nim dane fleksyjne zostają niniejszym nieodpłatnie udostępnione na tzw. dwuklauzulowej licencji BSD:

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Redystrybucja i używanie, czy to w formie kodu źródłowego, czy w formie kodu wykonawczego, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

  1. Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą notę copyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.
  2. Redystrybucja kodu wykonawczego musi zawierać powyższą notę copyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w innych materiałach dostarczanych wraz z kopią oprogramowania.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH „TAKIM, JAKIE JEST”. KAŻDA, DOROZUMIANA LUB BEZPOŚREDNIO WYRAŻONA GWARANCJA, NIE WYŁĄCZAJĄC DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA, JEST WYŁĄCZONA. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, INCYDENTALNE, SPECJALNE, UBOCZNE I WTÓRNE SZKODY (NIE WYŁĄCZAJĄC OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA PRODUKTU ZASTĘPCZEGO LUB SERWISU, ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY WALORÓW UŻYTKOWYCH, UTRATY DANYCH LUB KORZYŚCI, A TAKŻE PRZERW W PRACY PRZEDSIĘBIORSTWA) SPOWODOWANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEJ W TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CAŁKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ (WYNIKŁEJ ZARÓWNO Z NIEDBALSTWA JAK INNYCH POSTACI WINY), POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU UŻYWANIA LUB MAJĄCE ZWIĄZEK Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD OSTRZEŻONO.

Dlaczego taka licencja?

Działanie analizatora morfologicznego polega na opatrywaniu słów w tekście wejściowym fragmentami zawartego w programie słownika fleksyjnego. To zaś oznacza, że plik wynikowy analizatora staje się utworem zależnym od słownika fleksyjnego, w związku z czy ograniczenia licencyjne słownika zaczynają dotyczyć jego wyników.

W wypadku oznakowanego korpusu tekstów warunki licencyjne słownika fleksyjnego skrzyżowane z prawami właścicieli tekstów zwykle oznaczają niemożność dystrybucji korpusu. Wydaje się, że jedynym sposobem na uniknięcie tego problemu jest korzystanie ze słownika o bardzo liberalnej licencji. Zostaliśmy przekonani, że nadszedł właściwy czas, aby udostępnić w taki sposób Morfeusza SGJP. Licencja BSD wymaga tylko zachowania informacji o autorstwie programu i słownika, co wydaje się wymaganiem dającym się spełnić w każdej sytuacji.

Warto zauważyć, że zjawisko powstawania obciążenia licencyjnego w tekście oznakowanym morfologicznie nie jest specyficzne dla licencji AGPL, której pierwotnie zamierzaliśmy użyć dla Morfeusza. Ponieważ wynik analizy morfologicznej zawiera fragmenty słownika, wynik programu stanowi utwór pochodny (w terminologii ustawy: opracowanie) słownika. Pogląd ten potwierdził prawnik, którego zapytaliśmy o tę kwestię. Tak więc wszystkie licencje typu copyleft, a więc w szczególności LGPL, GPL, AGPL, CC SA i ODbL powodują konieczność redystrybuowania oznakowanego tekstu na tych samych zasadach.

Czy Słownik gramatyczny języka polskiego jest dostępny na licencji BSD?

Nie. Na licencji BSD dostępne są tylko (czy też aż) dane potrzebne do analizy morfologicznej (lista form fleksyjnych). Cały SGJP być może kiedyś udostępnimy, ale nie określamy, kiedy i na jakich zasadach.

Czy Morfeusz SIaT także jest dostępny na licencji BSD?

Nie, Morfeusz SIaT jest dostępny na swojej dotychczasowej licencji.

Czy komercyjne licencje na Morfeusza SIaT przenoszą się na Morfeusza SGJP?

Nie. To różne produkty.

Czy istnieje osobna licencja komercyjna na Morfeusza SGJP?

Nie. Licencja BSD jest na tyle liberalna, że osobna licencja komercyjna na Morfeusza SGJP nie wydaje się konieczna.

Czy Morfeusz SIaT będzie dalej rozwijany?

Nie. Wariant SGJP programu zawiera dużo doskonalsze dane i w związku z tym nie widzimy celowości dalszego pielęgnowania wariantu SIaT.

Copyright © Instytut Podstaw Informatyki PAN, 2014–2024.

Praca współfinansowana przez CLARIN-PL. Hosting Morfeusza i SGJP zapewnia Uniwersytet Warszawski.

Kontakt: morfeusz@ipipan.waw.pl.

Strona wykorzystuje Flask, Bootstrap oraz JQuery z motywem opartym na Pulse i krojem pisma Lato.